ΦΕΚ Α 88 / 2016
Π.Δ.54/2016 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας − Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232)."
04-11-16
ΦΕΚ Α 1 / 2016
Π.Δ.1/2016 "Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία."
04-11-16
ΦΕΚ Α 232 / 2014
Π.Δ.141/2014 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998."
04-11-16