ΦΕΚ Α 199 / 2016
Ν.4426/2016 "Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"
04-11-16
ΦΕΚ Α 64 / 2006
Ν.3450/2006 "Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις."
04-11-16
ΦΕΚ Α 153 / 2003
Ν.3153/2003 "Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας."
04-11-16
ΦΕΚ Α 211 / 1999
Ν2743/1999 Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
04-11-16
ΦΕΚ Α 204 / 1998
Ν 2638/1998"Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις."
04-11-16