Εγκύκλιος 2233.1-34/ 41300 /2016
Δημοσίευση ΠΔ 542016 Α΄ 88 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141 2014 Α΄ 232
04-11-16
Απόφαση 3636 / 04 /2014
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Α.Ν.Ι.)
04-11-16
Εγκύκλιος 151202/07-15
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Α.
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/108/2015
Εφαρμογή ΠΔ 141 2014 ( Α΄ 232 – Μεταβατική Διάταξη άρθρου 37 παρ.1
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/163/2015
Εφαρμογή ΠΔ 141 2014 Α΄ 232 – Διαδικασία πιστοποίησης σε επιβατηγά πλοία σύμφωνα με το Κανονισμό V2 της ΔΣ STCW78 όπως ισχύει
04-11-16
Εγκύκλιος 3631.28/02/2015
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔ 141 2014 ΑΡΘΡΟ 36 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/ 28345 /2016
Εφαρμογή ΠΔ 141 2014 ΦΕΚ 232 Α΄- Έγκαιρη αντικατάσταση αποδεικτικών ναυτικής - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΕΣΕΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/ 27434 / 2016
Εφαρμογή ΠΔ 141 2014 ΦΕΚ 232 Α΄- Έγκαιρη αντικατάσταση αποδεικτικών ναυτικής
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-21 /25693/ 2015
Εφαρμογή ΠΔ 792012 (ΦΕΚ 137 Α΄)- Προγραμματισμός σχολείων εκσυγχρονισμού γνώσεων
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/51251/2016
Εφαρμογή Προεδρικού Διατάγματος 141 2014, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 542016 ΦΕΚ 88 Α΄ – Πτυχία Κυβερνητών Ε.Ν.
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/61193/2016
Εφαρμογή Προεδρικού Διατάγματος 141 2014, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 542016 ΦΕΚ 88 Α΄ – Πτυχία Ναυκλήρων – Ναυτών
04-11-16
Εγκύκλιος 3636 / 01 /05
Θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Κατάλληλο Πιστοποιητικό)
04-11-16
Εγκύκλιος 301430/03-16
ΣΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΔ 141 2014 – ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/ 50554 /2016
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΔ 54_2016
04-11-16
Εγκύκλιος 2233.1-34/70320/2016
Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη Γ’ Τάξης Ε.Ν.
04-11-16
Εγκύκλιος
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΣΣΠΜ) ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ-ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ Δ.Σ. STCW 78 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
04-11-16