ΦΕΚ Β 4308 / 2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/ 13-05-2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄), όπως ισχύει.
10-01-17
ΦΕΚ Β 2204 / 2016
Υ.Α. 2204/2016 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/ 13.05.2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού κατα- στρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρο- λόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δε- ξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β), όπως ισχύει."
04-11-16
ΦΕΚ Β 248 / 2016
Υ.Α 248/2016 "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3636/04/2015/13−5−2015 υπουρ− γικής απόφασης με τίτλο «Προϋποθέσεις αντικατά− στασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλω− μάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προ− σωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄)."
04-11-16
ΦΕΚ Β 1013 / 2015
"Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)."
04-11-16