ΦΕΚ Α 137 / 2012
Π.Δ.79/2012 "Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώ¬θηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε."
04-11-16
ΦΕΚ Α 2 / 1983
Ν. 1314/1983 "Για την κύρωση τής διεϋνοΰς σύμβασης «γιά πρότυπα εκ-παίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών τών ναυτικών, 1978»."
04-11-16
ΦΕΚ Α 137 / 2016
N. 1314 83 "Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβα¬σης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστο-ποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α'2), όπως αυτή τροποποιήθηκε."
04-11-16