ΦΕΚ A 250 / 2014
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ (EE L 218/14.8.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013, τροποποίηση του π.δ. 16/2011 «Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα» (Α΄ 36) και του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων» (Α΄ 168)»
17-10-16
ΦΕΚ A 36 / 2011
«Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»
17-10-16