ΦΕΚ A 7 / 2016
Τροποποίηση του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄ 236), σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (L 366/83)»
17-10-16
ΦΕΚ A 236 / 2011
«Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»
17-10-16
ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 391 / 2009
«Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (αναδιατύπωση)» (L 131/28.05.2009)
17-10-16