ΦΕΚ Α 245 / 2014
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεως εν θαλάσση, 1972”, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/1974 (Α΄ 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α΄ 189), το Π.Δ. 233/1983 (Α΄ 86), το Π.Δ. 116/1989 (Α΄ 52), το Π.Δ. 84/1991 (Α΄ 33), το Π.Δ. 11/1996 (Α΄ 6) και το Π.Δ. 171/2004 (Α΄ 145), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την Απόφαση Α. 1004 (25)/Rev.1 της 25ης Συνέλευσης της Ολομέλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)»
17-10-16
ΦΕΚ Α 145 / 2004
«Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “Περί Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972”, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/1974 (Α' 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α' 189), το Π.Δ. 233/1983 (Α' 86), το Π.Δ. 116/1989 (Α' 52), το Π.Δ. 84/1991 (Α' 33) και το Π.Δ. 11/1996 (Α' 11), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την Απόφαση Α.910(22) της 22ης Συνέλευσης της ολομέλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)»
17-10-16
ΦΕΚ Α 6 / 1996
«Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης ”περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972” που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα»
17-10-16
ΦΕΚ Α 33 / 1991
« Αποδοχή τροποποίησης Κανόνα 10(δ) της Διεθνούς Συμβάσεως ”περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση 1972” η οποία κυρώθηκε με το ΝΔ 93/1974 (Α' 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α' 189), το Π.Δ. 233/1983 (Α' 86) και το Π.Δ. 116/1989 (Α' 52)»
17-10-16
ΦΕΚ Α 52 / 1983
«Αποδοχή τροποποιήσεων της Σύμβασης ”περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση 1972”, που κυρώθηκε με το ΝΔ 93/1974 (Α' 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α' 189) και το Π.Δ. 233/1983 (Α' 86)»
17-10-16
ΦΕΚ Α 86 / 1983
«Τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης ”περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972”»
17-10-16
ΦΕΚ Α 16 / 1995
«Τροποποίηση του αριθ. 94/77 Π.Δ/τος "περί θέσεως εν ισχύι της Διεθνούς Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972 κυρωθείσης διά του Ν.Δ. 93/74 και περί καθορισμού κυρώσεων διά παραβάσεις των Κανονισμών αυτής" (ΦΕΚ 30/Α'/77)»
17-10-16
ΦΕΚ Α 76 / 1985
«Τροποποίηση του αριθ. 94/77 Π.Δ. ”περί θέσεως εν ισχύι της Διεθνούς Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972” κυρωθείσης διά του Ν.Δ. 93/1974 και περί καθορισμού κυρώσεων διά παραβάσεις των Κανονισμών αυτής»
17-10-16
ΦΕΚ Α 30 / 1977
«Περί θέσεως εν ισχύι της Διεθνούς Συμβάσεως “περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972” κυρωθείσης διά του Ν.Δ. 93/4.10.74 και περί καθορισμού κυρώσεων διά παραβάσεις των Κανονισμών αυτής»
17-10-16
ΦΕΚ Α 293 / 1974
«Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω Συμβάσεως ”περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση, 1972”»
17-10-16
ΦΕΚ Α 23 / 1998
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
17-10-16
ΦΕΚ Α 237 / 1970
«Περί διοικητικού ελέγχου του ναυτικού ατυχήματος»
17-10-16