Αυτοτελές Τμήμα Πλοηγικής Υπηρεσίας


Άποψη κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Κ. Λ/Χ Πειραιά

Το Αυτοτελές Τμήμα Πλοηγικής Υπηρεσίας υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και είναι αρμόδιο για την εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των Πλοηγικών Σταθμών της χώρας.

Στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

- Ο σχεδιασμός της πολιτικής σχετικά με την πλοήγηση πλοίων και η εισήγηση των κατάλληλων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή της.
- Η έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των Πλοηγικών Σταθμών. 
- Η οργάνωση του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, η εποπτεία της λειτουργίας τους. 
- Η συγκρότηση των συμβουλίων και των επιτροπών της πλοηγικής υπηρεσίας.

- Η εισήγηση για τον καθορισμό των πλοηγικών δικαιωμάτων. 
- Η διενέργεια επιθεωρήσεων σκαφών και λοιπών μέσων της πλοηγικής υπηρεσίας και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση αυτών.
- Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών οργανισμών και των διεθνών εξελίξεων σε θέματα υπηρεσιών πλοήγησης.
- Η μέριμνα για την προώθηση αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύνταξη μελετών – τεχνικών προδιαγραφών – κανονισμών για τη ναυπήγηση, προμήθεια, επισκευή ευρείας εκτάσεως ή εργασίες βελτίωσης πλωτών και χερσαίων μέσων – τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού εν γένει της πλοηγικής υπηρεσίας.