Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας και Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα


Στόχους υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσον αφορά τον ευαίσθητο αυτό τομέα, αποτελούν:

  • Η συνεχής αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας των Ελληνικών πλοίων και
  • Ο αυστηρός έλεγχος τήρησης των σχετικών κανονισμών και προδιαγραφών.

Η επίτευξη των στόχων επιδιώκεται σε νομοθετικό πλαίσιο με την εναρμόνιση της Νομοθεσίας με τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς των Διεθνών Οργανισμών και Οδηγιών της Ε.Ε. που ρυθμίζουν θέματα κατασκευής και εξοπλισμού των εμπορικών πλοίων, όπως τηλεπικοινωνιών, σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, μεταφοράς - φορτοεκφόρτωσης επικινδύνων φορτίων (πετρελαιοειδών, χημικών κλπ.), μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενδιαιτήσεων, υγιεινής επί των πλοίων κλπ.

Στην αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας αποβλέπει επίσης η εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων των πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ελληνικά λιμάνια, σύμφωνα με το Μνημόνιο των Παρισιών (PARIS MOU), αλλά και η παρακολούθηση γενικότερα των υπό Ελληνική σημαία πλοίων και ειδικότερα, εκείνων που επιθεωρούνται και κρατούνται από ξένες Λιμενικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά τον πίνακα απόδοσης των σημαιών των Κρατών, η Ελληνική σημαία επί σειρά ετών, εντάσσεται στην Λευκή Λίστα (White List) στον κατάλογο IMO και του PARIS MOU, γεγονός που υπογραμμίζει τo υψηλό ποιοτικό επίπεδο των πλοίων με Ελληνική σημαία και το γεγονός ότι η Ελληνική Σημαία είναι μία από τις πλέον ποιοτικές (Quality Flag) διεθνώς.