Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

« H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του ΥΝΑΝΠ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι προσφορές Θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22/6/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ προσφορών01/7/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ΕΝΤΥΠΩΝ προσφορών04/7/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών)05/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.

 

ΝΕΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΕΝΤΥΠΩΝ) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Τμήμα Γραμματείας-Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. 2251350280, 2251350284)

Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 811 00 Μυτιλήνη

(με την ένδειξη «να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία)

 

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του ΥΝΑΝΠ στα τηλέφωνα 2251350347, 2251050373 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».