Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΤ0Ψ4653ΠΩ-ΧΨΝ)

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΤ0Ψ4653ΠΩ-ΧΨΝ)