Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σωστικού εξοπλισμού εναερίων μέσων , προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ #59.800,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)