Πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων, Κρήτης , Μακεδονίας και Σύρου(ΑΔΑ 6ΣΛ84653ΠΩ-5Θ3)

Πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων, Κρήτης , Μακεδονίας και Σύρου(ΑΔΑ 6ΣΛ84653ΠΩ-5Θ3)