Πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίων και επιλεγέντων ανά προκηρυσσόμενη θέση, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 2901.1/28594/2018 προκήρυξη

Πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίων και επιλεγέντων ανά προκηρυσσόμενη θέση, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 2901.1/28594/2018 προκήρυξη

Σχετικά Αρχεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ_ΣΠΜ_ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ_ΣΠΜ_ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ_ΣΠΜ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ_ΣΠΜ_ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ ΕΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ_ΣΠΜ_ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ ΕΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ_ΣΠΜ_ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ_ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ_ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ.pdf