ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/ 27967 /2018/18-04-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/ 27967 /2018/18-04-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών
«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ»

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/ 27967 /2018/18-04-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής) διευκρινίζονται τα ακόλουθα : 
α) Τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν αεροπορικό υλικό και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία απαλλάσσονται ΦΠΑ.
β) Ο λειτουργικός έλεγχος, όπως αυτός περιγράφεται στο εδάφιο Β της παραγράφου VII (Έλεγχοι κατά την Παραλαβή) είναι δειγματοληπτικός και ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αυτού είναι ολίγων λεπτών.
γ)Οι κρατήσεις που βαρύνουν την παρούσα προμήθεια είναι οι ακόλουθες:

  •      4% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΜΤΝ.
  •      2% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΕΛΟΑΝ (πρώην ΤΑΝ).
  •      2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων.
  •      0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
  •     3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ .
  •     0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
  •    3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Ε.Π.
  •    20% υπέρ ΟΓΑ επί των χαρτοσήμων. 

δ) Ο χρόνος δημοσίευσης παρατείνεται κατά 15 ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-05-2018. 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.