Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του ναυαγίου ΚΟΡΦΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Ν.Π. 8742 (ΑΔΑ: Ω12Σ4653ΠΩ-Ν2Ν)

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του ναυαγίου ΚΟΡΦΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Ν.Π. 8742 (ΑΔΑ: Ω12Σ4653ΠΩ-Ν2Ν)
Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, απομάκρυνση και νόμιμη τελική διάθεση του ναυαγίου ΚΟΡΦΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Ν.Π. 8742 που βρίσκεται στο λιμένα Πειραιά με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά με ποσοστό (επί τοις εκατό %) επί της εκάστοτε τιμής LONDON METAL EXCHANGE (LME) του υπό εκποίηση ναυαγίου. Ως τιμή LME ορίζεται η ισχύουσα την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο, όπως αναφέρεται στη στήλη Month 15, της σχετικής ιστοσελίδας του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά σε LME Steel Scrap. Η αναγωγή σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με βάση την ισοτιμία ΕΥΡΩ - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ της ίδιας ημερομηνίας. Η τιμή ανά τόνο light ship weight θα εξάγεται από την τιμή LME της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο επί του προσφερθέντος ποσοστού και η αναγωγή σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με βάση την ισοτιμία ΕΥΡΩ - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ της ίδιας ημερομηνίας. Ως τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 90,00€/τόνο light ship weight, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
> Αριθμός διακήρυξης: ...02/2018
> Συστημικός Αριθμός : (CPV: 14600000-7)
> Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
> Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: -
> Τόπος παράδοσης: - [κωδικός NUTS: ].
> Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β')
> Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: -
> Χρόνος παροχής των υπηρεσιών: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β')
> Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η 30/04/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 πμ στο γραφείο 332 του κτηρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την αρμόδια Επιτροπή.
> Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να την καταθέσουν στην Γραμματεία της Αρχής μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 27/04/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
> Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
> Γλώσσα προσφορών, η Ελληνική.
> Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
> Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β')
> Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ύψους του τιμήματος (άνευ ΦΠΑ), και σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπ' αριθ. 02/2018 Διακήρυξης. 
> Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από το άρθρο 10 της Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). το Βιβλίο IV άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. 02/2018 Διακήρυξης.
> Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00 - 15.00 από τα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γρ. 332).