Ορθή επανάληψη αρχικού πίνακα υποψήφιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 2901.2/04/18/09-10-2018 Ανακοίνωση πρόσληψης ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ως προς την πρόσληψη καθηγητή ελληνικής φιλολογίας

Ορθή επανάληψη αρχικού πίνακα υποψήφιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 2901.2/04/18/09-10-2018 Ανακοίνωση πρόσληψης ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ως προς την πρόσληψη καθηγητή ελληνικής φιλολογίας