Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π Α2iiα ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, κατόπιν αναπομπής (ΑΔΑ:6ΟΛΠ4653ΠΩ-ΡΑΖ)

Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π Α2iiα ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, κατόπιν αναπομπής (ΑΔΑ:6ΟΛΠ4653ΠΩ-ΡΑΖ)