Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, κατόπιν αναπομπής με ΑΔΑ: 6ΚΚΓ4653ΠΩ-Δ5Α

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, κατόπιν αναπομπής με ΑΔΑ: 6ΚΚΓ4653ΠΩ-Δ5Α