Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ακαδ. έτους 2018-2019

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ακαδ. έτους 2018-2019

 

Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, για τις θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων της ειδικότητας της ανωτέρω αριθ. πρωτ. 2904.4/147/2019/28-01-2019 επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, για τη Σχολή Μηχανικών Ασπροπύργου.