Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά – επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά – επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

          Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά – επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων των ειδικοτήτων της με αριθμ. πρωτ. 2904.4/758/2018/17-07-2018 προκήρυξης ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, για τη Σχολή Πλοιάρχων Ασπροπύργου.