Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ανά προκηρυσσόμενη θέση για τη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ανά προκηρυσσόμενη θέση για τη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/274/2018/25-06-2018 Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχους Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν., τέσσερις (04) Πλοίαρχους Γ΄ή Ναύκληροι και δυο (02) Ιατρούς.