Ετήσιο πρόγραμμα αναγκών δωρεών ΔΑΛ για την ανέλκυση, απομάκρυνση και καταστροφή των ναυαγίων του Παραρτήματος 8.6 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (Α' 126) (ΑΔΑ: 93Β94653ΠΩ-ΘΣΖ)