Ενημερωτική συνάντηση/παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης για τη “Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και των ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών και Χερσαίων Μέσων ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”

Ενημερωτική συνάντηση/παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης για τη “Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και των ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών και Χερσαίων Μέσων ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για τη “Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και των ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών και Χερσαίων Μέσων ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/4711/2019/21-01-2019 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, και της από 20-02-2019 Ανακοίνωσης περί παράτασης διενέργειας της Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης, που δημοσιεύθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 06-03-2019 συνάντηση/παρουσίαση με/από εκπροσώπους των οικονομικών φορέων “SRH MARINE ELECTRONICS SA - TELKO” με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.