ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί της αριθμ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, !ονίων Νήσων, Κρήτης , Μακεδονίας και Σύρου(ΑΔΑ: 6ΗΧΓ4653ΠΩ-4Υ1).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί της αριθμ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, !ονίων Νήσων, Κρήτης , Μακεδονίας και Σύρου(ΑΔΑ: 6ΗΧΓ4653ΠΩ-4Υ1).