Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού επιθεωρητών ναυτιλιακών καυσίμων πλοίων.

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού επιθεωρητών ναυτιλιακών καυσίμων πλοίων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»


1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού επιθεωρητών ναυτιλιακών καυσίμων πλοίων.
2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΑΝ στο εξής τηλέφωνο: 2131371189 & 2131371513 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού επιθεωρητών ναυτιλιακών καυσίμων πλοίων» μέχρι και την 18–05–2018 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 639  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια