Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών – χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών #59.992,68€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τα είδη με α/α 1 και 2, απαλλασσομένου ΦΠΑ για τα υπόλοιπα είδη)

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών – χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών #59.992,68€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τα είδη με α/α 1 και 2, απαλλασσομένου ΦΠΑ για τα υπόλοιπα είδη)