Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ)(ΑΔΑ:6ΥΔΙ4653ΠΩ-8ΝΖ)