Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.ΝΑ.Ν.Π., προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (ΑΔΑ:ΩΝΥΗ4653ΠΩ-ΞΙΦ)