Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).