Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: (α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και (β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και Μ.Π.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (ΑΔΑ: 7ΚΗ74653ΠΩ-Χ98) (ΑΔΑΜ:17PROC002082405 2017-10-12)

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: (α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και (β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και Μ.Π.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (ΑΔΑ: 7ΚΗ74653ΠΩ-Χ98) (ΑΔΑΜ:17PROC002082405 2017-10-12)

Σχετικά Αρχεία

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: (α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και (β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και Μ.Π.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (ΑΔΑ: 7ΚΗ74653ΠΩ-Χ98) (ΑΔΑΜ:17PROC002082405 2017-10-12).pdf