Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του ναυαγίου ΚΟΡΦΟΥ ΑΪΛΑΝΤ Ν.Π. 8742 (ΑΔΑ:Ω5Υ64653ΠΩ-ΦΙ4)