Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/467/2017/22-09-2017 Ανακοίνωση Πρόσληψης / ΔΣΕΝ /ΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/467/2017/22-09-2017 Ανακοίνωση Πρόσληψης / ΔΣΕΝ /ΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ