Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατ’ αξιολογική σειρά και Αρχικός Πίνακας Αποκλειομένων Υποψηφίων διδακτικού έτους 2018-2019 για την ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ