Αρχικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ διδακτικού έτους 2017-2018 της ΑΕΝ Μακεδονίας(ΑΔΑ ΨΞ7Π4653ΠΩ-ΙΑΔ)

Αρχικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ διδακτικού έτους 2017-2018 της ΑΕΝ Μακεδονίας(ΑΔΑ ΨΞ7Π4653ΠΩ-ΙΑΔ)