Αρχικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ διδακτικού έτους 2017-2018 της ΑΕΝ Μακεδονίας(ΑΔΑ ΩΚ4Ζ4653ΠΩ-8ΣΘ)

Αρχικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ διδακτικού έτους 2017-2018 της ΑΕΝ Μακεδονίας(ΑΔΑ ΩΚ4Ζ4653ΠΩ-8ΣΘ)