Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης-επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων (ΑΔΑ: 6Ζ694653ΠΩ-8Η7)

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης-επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων (ΑΔΑ: 6Ζ694653ΠΩ-8Η7)