Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης για την υπ’αριθ. πρωτ.: 2904.1/36924/2019/21-05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ)

Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης για την υπ’αριθ. πρωτ.: 2904.1/36924/2019/21-05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ)

Σχετικά Αρχεία

ΩΠΩ74653ΠΩ-ΡΡ4.pdf