Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

  1.  Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΝΕΡ στο τηλέφωνο: 2131374218 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας  για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών» μέχρι και την 29–10–2018 και ώρα 11:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.12  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.