Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δεξιού ανελκυστήρα κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δεξιού ανελκυστήρα κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δεξιού ανελκυστήρα κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.138,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε./ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ. Γ΄, στα εξής τηλέφωνα : 2131374150 & 2131374151, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δεξιού ανελκυστήρα κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά» μέχρι και την 15–12–2017 και ώρα 14:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο  Γρ. 120 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».