Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 10/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την "Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης", προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ #3.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΓΘΜ4653ΠΩ-ΗΣΠ)