Ανακοίνωση ονομαστικού πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Ανακοίνωση ονομαστικού πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ
Ανακοινώνεται ο ονομαστικός πίνακας των υποψηφίων που κρίθηκαν «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ» από την ΑΝΥΕ, καθώς και από την Επιτροπή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε της αριθμ. 2901.1/40471/2017/02-6-2017 απόφασης-προκήρυξης ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ : Ω38Μ4653ΠΩ-Λ70), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 157/1967,ως ισχύει.

Σχετικά Αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ.pdf