ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Σύρου (ΑΔΑ: ΨΗΜ04653ΠΩ-Υ0Ε)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Σύρου (ΑΔΑ: ΨΗΜ04653ΠΩ-Υ0Ε)