Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης (Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία)

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης (Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών με εξειδικευμένα μέλη για την αρίθμ. 01/2017 Διακήρυξη (ΑΔΑ ΩΩΘΘ4653ΠΩ-Μ49, ΑΔΑΜ:17PROC005765489).  Ειδικότερα, η εν λόγω Διακήρυξη αφορά στην “Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.630.769,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)”.