Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της αριθ. Τ08/2017 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)»

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της αριθ. Τ08/2017 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παραλαβής Συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης έτους 2017, σχετικά με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της αριθ. Τ08/2017 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)».


Σχετικά Αρχεία