Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών με εξειδικευμένα μέλη για την αρίθμ. 01/2017 Διακήρυξη (ΑΔΑ ΩΩΘΘ4653ΠΩ-Μ49, ΑΔΑΜ:17PROC005765489).  Ειδικότερα, η εν λόγω Διακήρυξη αφορά στην “Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.630.769,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)