Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια δέκα (10) Οχημάτων Τύπου Pick-Up», συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια δέκα (10) Οχημάτων Τύπου Pick-Up», συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια Δέκα (10) Οχημάτων Τύπου Pick-Up», συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/14330/2018/22-02-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
  • «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ»
  • «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

  • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_07-03-2018 «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
  • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_08-03-2018 «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ»
  • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_12-03-2018 «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ»