Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών – “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών – “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την  “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, που ανακοινώθηκε με την Α.Π.: 2834.4/50434/2017/07.07.2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr), στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new), όπως παρατάθηκε με την Α.Π. 2834.4/59778/2017/18.08.2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση παράτασης διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον/συμμετείχαν στη διαδικασία οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

1.     ACTISPLAN LTD
2.     AIRBUS DEFENCE AND SPACE GmbH
3.     ALTUS LSA
4.     ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES IBERIA, SL
5.     BELGIAN ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS S.A.
6.     COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.
7.     DCNS
8.     DEFENCO Α.Ε.
9.     DIGINEXT
10.   EDIL HELLAS S.A
11.   ELTA SYSTEMS LTD
12.   FLIR SYSTEMS 
13.   FREQUENTIS AG
14.   HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
15.   IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
16.   IMPETUS ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΕ
17.   INDRA SISTÉMAS S.A.
18.   INSITU INC
19.   INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS - IDE
20.   INTRACOM TELECOM
21.   ISI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
22.   LEONARDO S.p.A
23.   LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC. - LOCKHEED MARTIN CORPORATION
24.   MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
25.   MODIANO-ROSSONIS S.A.
26.   MSI HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
27.   ΟΝΕΧ S.A.
28.   PASS DEFENSE Μ.Ε.Π.Ε.
29.   RAYΤΗΕΟΝ
30.   SAAB Α.Β.
31.   SES TECHCOM S.A.
32.   SINGULARLOGIC Α.Ε.
33.   SPACE HELLAS
34.   SPECTRUM TECHNOLOGIES Α.Ε
35.   SSA ΑΕ
36.   TERMA A/S
37.   TERRA SPATIUM A.E.
38.   THALES HELLAS A.E.
39.   TRADETECH
40.   TRANSAS S.A.
41.   UNISYSTEMS A.E.
42.   ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ
43.   ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
44.   ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε
45.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
46.   ΕΛΦΟΝ Ε.Π.Ε
47.   ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
48.   ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
49.   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
50.   ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ
51.   ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»