Α. «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου» για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου και Β. «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ - ΧΙΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ-ΧΙΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και «Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου» για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου και Β. «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ - ΧΙΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ-ΧΙΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και «Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε:  ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνούς συμμετοχής Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου», για τις ανάγκες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΚΑΛΥΜΟΥ και επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό,  διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμό, με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ - ΧΙΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ-ΧΙΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και «Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ειδικότερα:

 • ΕΙΔΟΣ (Α): Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου,
 • ΕΙΔΟΣ (Β): Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου,
 • ΕΙΔΟΣ (Γ): Εργαστήριο Πολυμέσων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου,
 • ΕΙΔΟΣ (Δ): Εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ Πλοιάρχων/Καλύμνου και
 • ΕΙΔΟΣ (Ε): Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου,
 • EΙΔΟΣ (ΣΤ): Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ,
 • ΕΙΔΟΣ (Ζ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ,
 • EΙΔΟΣ (Η): Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ,
 • EΙΔΟΣ (Θ): Εργαστήριο καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΧΙΟΥ,
 • ΕΙΔΟΣ (Ι): Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΕΙΔΟΣ (ΙΒ): Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ #2.474.572,65€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), (συνολικός Π/Υ χωρίς ΦΠΑ: #1.995.623,10€#, ΦΠΑ: #478.949,55€)

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και έχει ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικοί Αριθμοί: 73702, 73703, 73704, 73705, 73706, 73929, 73930, 73931, 73932, 73933, 73934 και 73935 (CPV:31710000-6, 48000000-8, FA 01-6, 38540000-2, 38100000-6, 38127000-1)].

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-07-2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-08-2019 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374652/213-1374653 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.»